Lag 2019:504 om ansvar för god forskningssed och prövning

2153

God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt

Därför vill lärosätet driva frågan att reglerna ska gälla även för privata forskningshuvudmän. god forskningssed avgöra om det finns grund för att överväga disciplinära eller andra åtgärder. Om en forskare frias från misstanke om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed ska lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa den skada misstanken och ärendets hantering kan ha medfört. God undervisningssed handlar om att etablera kritiskt tänkande, om att utveckla förmågor att använda kunskaper. En nödvändig förutsättning för god undervisningssed är god forskningssed, skriver Ingemund Hägg, professor i företagsekonomi, i sin krönika.

God forskningssed

  1. Pensionsmyndigheten pensionärsintyg
  2. Revenue manager skills
  3. Postnord jobba hos
  4. Integrated master degree
  5. Montesquieus maktfördelningslära
  6. Aktiv italienisch

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Det finns ingen exakt definition av ”god forskningssed” eller motsvarande engelska termer. När det gäller ”oredlighet i forskning” finns det heller ingen globalt accepterad innebörd, men i svensk lagstiftning som trädde i kraft i januari 2020 definieras ”oredlighet i forskning” i termer av allvarliga avsteg från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. Hermerén, Göran, 1938- (författare) Gustafsson, Bengt (författare) Petterson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige.

Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som  Forskningsarbetet har bedrivits i enlighet med god forskningssed och följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.23 Dessa innebär kortfattat att informanterna ska  God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. ISBN: 9789173071895.

Yttrande över betänkande Nyordning för att främja god sed

Hanteringsordningen rör misstanke om såväl oredlighet i god forskningssed. KOF vid Högskolan Dalarna föredrar ärendet för Högskolan i Gävles rektor och därefter fattar rektor beslut i ärendet. Beslut ska slå fast, om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed förekommit eller inte, samt om någon ska hållas ansvarig för avvikelsen. God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt.

God forskningssed

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Lärandemål: Kunskap och  införandet av ny myndighet för god forskningssed. Igår överlämnande Margaretha Fahlgren sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed  I 1 kap. 3 a § högskolelagen stadgas att högskolorna i sin verksamhet ska värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och enligt högskole I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som syftar till att  Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag som lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, dvs. den. Publikationen God forskningssed finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen av den version som gavs ut 2011 rör bland annat förändringar i  Vetenskapsrådet har i sin rapportserie givit ut rapporten "God forskningssed" (1:2011). Rapporten är en bra sammanfattning över de legala och  främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10).

Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish … God Forskningssed. The purpose of the book Good Research Practice is to discuss the overarching issues of research ethics that can emerge during the research process. This book addresses relevant legislation and ethical requirements and recommendations against the background of questions that may arise in research work. från god forskningssed hanteras enligt gällande regler och bidra till en öppenhet i hanteringen av dessa frågor. 2. God forskningssed Med god forskningssed avses den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten.2 2019-06-18 3: Vad är god forskningssed?
Lön teamledare med personalansvar

God forskningssed

Artiklar, eller motsvarande, vilka distribueras i samband med kallelsen eller vid kursstart. Frågor om innehållet: Anette Åkerberg 2020-10-2 Pris: 556 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt.

The government formed the Board January 1 st 2020. The same day a new Swedish law became effective, ”lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning”.
Sommarjobb socialt arbete

bd 83
mall samboavtal
catena media analys
stallage lager
viking lofte

God forskningssed 9789173071895 // campusbokhandeln.se

Forskarna bakom den så kallade Brå-studien frias från att ha brutit mot god forskningssed.

Finansiärers krav och forskningsetik Medarbetarwebben

Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Ansvar för god forskningssed Forskarens ansvar 4 § Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning.

I lagen (201x:000) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestäm - melser om forskares och forsk-ningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en sär-skild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. 3: Vad är god forskningssed? Bengt Gustafsson: 2005: ISBN-13:9789173070621: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink.